A kolejne terminy mijają...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 27 lutego 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

(Dz. U. Nr 37, poz. 214) 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 oraz z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 366, z 1993 r. Nr 16, poz. 77 i z 1994 r. Nr 26, poz. 95) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy "części IV ust. 2, 5 i 6",

2) w załączniku nr 2 część IV otrzymuje brzmienie:

"IV. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

1. Usytuowanie oddziału powinno zapewnić łatwą komunikację z zespołem operacyjnym, oddziałem doraźnej pomocy, izbą przyjęć oraz z wszystkimi oddziałami łóżkowymi.

2. Wejście na oddział powinno prowadzić przez śluzę podawczą do transportu chorych, będącą równocześnie śluzą umywalkowo-fartuchową dla pracowników. termin realizacji do 6 lat

3. Stanowisko nadzoru pielęgniarskiego powinno zapewniać bezpośredni kontakt wizualny z wszystkimi łóżkami, a zwłaszcza możliwość obserwacji twarzy chorego. Termin realizacji - do trzech lat od ogłoszenia rozporządzenia !!! Data minęła 14.03.2001.

4. Na oddziale powinna być urządzona separatka, dostępna również bez konieczności wchodzenia na teren oddziału.

5. Liczba łóżek na oddziale powinna stanowić 2-5% ogólnej liczby łóżek w szpitalu. Termin realizacji - do trzech lat od ogłoszenia rozporządzenia !!! Data minęła 14.03.2001.

6. Powierzchnia pokoi łóżkowych powinna wynosić:

1) pokoju 1-łóżkowego minimum 20,0 m2,termin realizacji do 6 lat

2) sali wielołóżkowej minimum 18,0 m2 na 1 łóżko.termin realizacji do 6 lat

7. Oddział powinien być wyposażony w następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

1) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną - 1 na 2 stanowiska intensywnej terapii, termin realizacji do 5 lat

2) elektryczne urządzenie do ssania - 1 na 3 stanowiska intensywnej terapii, ale nie mniej niż 2 w oddziale,

3) stymulator zewnętrzny - 1 na 4 stanowiska intensywnej terapii, Termin realizacji - do trzech lat od ogłoszenia rozporządzenia !!! Data minęła 14.03.2001.

4) urządzenie do pomiaru rzutu serca - 1 na 4 stanowiska intensywnej terapii,termin realizacji do 5 lat

5) aparat do hemodializy lub hemofiltracji maszynowej - 1 na oddział liczący co najmniej 8 stanowisk intensywnej terapii, jeżeli w szpitalu nie ma odcinka (stacji) dializ,termin realizacji do 5 lat

6) bronchofiberoskop - 1 na oddział,termin realizacji do 5 lat

7) aparat do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego - 1 na oddział liczący co najmniej 6 stanowisk intensywnej terapii,termin realizacji do 5 lat

8) przyłóżkowy aparat rtg - 1 na oddział, Termin realizacji - do trzech lat od ogłoszenia rozporządzenia !!! Data minęła 14.03.2001.

9) defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji - 2 na oddział. Termin realizacji - 1 rok od ogłoszenia rozporządzenia. Data minęła 14.03.1999.

8. Stanowisko intensywnej terapii powinno być wyposażone w:

1) łóżko do intensywnej terapii,

2) respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21-100%,termin realizacji do 5 lat

3) źródło tlenu, powietrza i próżni,

4) zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny),

5) sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów, w tym: 3 pompy strzykawkowe i 2 pompy infuzyjne, Termin realizacji - do trzech lat od ogłoszenia rozporządzenia !!! Data minęła 14.03.2001.

6) kardiomonitor, termin realizacji do 5 lat

7) pulsoksymetr, termin realizacji do 5 lat

8) kapnograf, termin realizacji do 5 lat

9) aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną, termin realizacji do 5 lat

10) urządzenie do monitorowania temperatury, termin realizacji do 5 lat

11) zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego,

12) fonendoskop.

9. Stanowisko znieczulenia powinno być wyposażone w:

1) aparat do znieczulenia ogólnego,

2) aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym, Termin realizacji - do trzech lat od ogłoszenia rozporządzenia !!! Data minęła 14.03.2001.

3) worek samorozprężalny i rurki ustno-gardłowe,

4) źródło tlenu, podtlenku azotu, powietrza i próżni,

5) urządzenie do ssania,

6) zestaw do intubacji dotchawicznej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami,

7) defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji - 1 na zespół połączonych ze sobą stanowisk znieczulenia lub wyodrębnioną salę operacyjną, Termin realizacji - 1 rok od ogłoszenia rozporządzenia. Data minęła 14.03.1999.

8) wyciąg gazów anestetycznych, termin realizacji do 5 lat

9) zasilanie elektryczne z systemem awaryjnym,

10) znormalizowany stolik (wózek) anestezjologiczny,

11) źródło światła,

12) sprzęt do dożylnego podawania leków,

13) fonendoskop lub dla dzieci stetoskop przedsercowy,

14) aparat do pomiaru ciśnienia krwi,

15) termometr,

16) pulsoksymetr,termin realizacji do 5 lat

17) monitor stężenia tlenu w układzie anestetycznym z alarmem wartości granicznych,termin realizacji do 5 lat

18) kardiomonitor,termin realizacji do 5 lat

19) kapnograf,termin realizacji do 5 lat

20) monitor zwiotczenia mięśniowego - 1 na 2 stanowiska znieczulenia,termin realizacji do 5 lat

21) monitor gazów anestetycznych - 1 na 4 stanowiska znieczulenia,termin realizacji do 5 lat

22) aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną,termin realizacji do 5 lat

23) sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi - 1 na 4 stanowiska znieczulenia.termin realizacji do 5 lat

10. Aparatura anestezjologiczna stanowiska znieczulenia ogólnego z zastosowaniem sztucznej wentylacji płuc powinna być wyposażona ponadto w:

1) alarm nadmiernego ciśnienia w układzie oddechowym,

2) alarm rozłączenia w układzie oddechowym,

3) urządzenie ciągłego pomiaru częstości oddychania,

4) urządzenie ciągłego pomiaru objętości oddechowych.

11. Sala pooperacyjna (wybudzeń) powinna być wyposażona w:

1) wózek reanimacyjny i zestaw do konikotomii,

2) defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji,

3) respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21-100% - co najmniej 1 na salę pooperacyjną (wybudzeń),termin realizacji do 5 lat

4) elektryczne urządzenie do odsysania - 1 na 3 stanowiska nadzoru pooperacyjnego.

12. Stanowisko nadzoru pooperacyjnego powinno być wyposażone w:

1) źródło tlenu, powietrza i próżni,

2) aparat do pomiaru ciśnienia krwi,

3) monitor EKG,termin realizacji do 5 lat

4) pulsoksymetr,termin realizacji do 5 lat

5) termometr."

§ 2. 1. Dopuszcza się odstępstwa od wymagań ( wniosek - w całym pozostałym asortymencie nie dopuszcza się odstępstw. Webmajster.) określonych w załączniku nr 2 część IV rozporządzenia, o którym mowa w § 1 w:

1) ust. 7 pkt 9 i ust. 9 pkt 7 - w terminie nie dłuższym niż 1 rok,

2) ust. 5, ust. 7 pkt 3 i 8, ust. 8 pkt 5 i ust. 9 pkt 2 - w terminie nie dłuższym niż 3 lata,

3) ust. 7 pkt 1 i 4-7, ust. 8 pkt 2 i 6-10, ust. 9 pkt 8 i 16-23, ust. 11 pkt 3 i ust. 12 pkt 3 i 4 - w terminie nie dłuższym niż 5 lat,

4) ust. 2 i 6 - w terminie nie dłuższym niż 6 lat

- od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem przedłożenia przez kierownika zakładu opieki zdrowotnej programu dostosowania zakładu do wymagań organowi prowadzącemu rejestr zakładów opieki zdrowotnej.

2. Program, o którym mowa w ust. 1, dla zakładu opieki zdrowotnej wpisanego do rejestru przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia kierownik zakładu obowiązany jest złożyć w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a dla zakładu występującego o wpis - wraz z wnioskiem o wpis zakładu opieki zdrowotnej do rejestru.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: W. Maksymowicz

powrót