Pielęgniarskie grzechy w opiece nad pacjentem w Oddziale Intensywnej Terapii

Przeczytaj, wydrukuj i powieś nad swoim biurkiem w OIT...

Na podstawie:
The Critical Nursing Situations Index for safety assessment in intensive care, Jan M. Binnekade1, Intensive Care Med (2001) 27: 1022-1028

Podstawowa opieka pielęgniarska (14 punktów)
1. Brak wiedzy o ryzyku infekcyjnym pacjenta przy przyjęciu z innego szpitala.,br> 2. Opóźnienie w posiewie materiału biologicznego ponad 2. godz.
3. Brak oceny ryzyka odleżyn.
4. Nieoznakowane wejście do pomieszczenia z izolowanym pacjentem.
5. Widoczne zaniedbanie pielęgnacji oczu pacjenta.
6. Niewłaściwa ocena wg Glasgow Coma Scale
7. Brak uruchamiania/rehabilitacji pacjenta zgodnie z zaleceniami
8. Pozycja pacjenta w łóżku niezgodna z zaleceniami
9. Brak interwencji po 3 dniach braku stolca u pacjenta.
10. Brak oceny diurezy w celu obliczenia bilansu płynów.
11. Brak prowadzenia dokumentacji w trakcie zmiany.
12. Brak kontaktu z rodziną lub bliskimi.
13. Brak aktualnych zapisów dot. wzrostu i ciężaru ciała pacjenta.
14. Brak zapisów temperatury ciała pacjenta.

Wentylacja zastępcza. (20 punktów)
15. Rozbieżność pomiędzy zapisami w karcie a aktualnym ustawieniem respiratora.
16. Brak kontroli auto-PEEP co godzinę w trakcie wentylacji kontrolowanej ciśnieniem.
17. Brak okresowych oddechów ręcznych (westchnień) zgodnie z protokołem
18. Brak okresowego odsysania pacjenta zgodnie z protokołem.
19. Brak wyraźnego odnotowywania zmian w ustawieniu respiratora.
20. Zmiana położenia rurki w sposób niezgodny z protokołem.
21. Brak wykonania gazometrii tętniczej w okresie do 1 godz. po ekstubacji / dekaniulacji.
22. Terapia wziewna w tarkcie wentylacji zastępczej niezgodna z instrukcjami.
23. Zmiany w ułożeniu pacjenta w łóżku niezgodne z protokołem.
24. Widoczne zanieczyszczenia/woda w obrębie połączenia rurki dotchawiczej z respiratorem.
25. Woda w obrębie układu oddechowego respiratora.
26. Widoczna woda w obrębie podgrzewanej rury wdechowej respiratora.
27. System nawilżający nie funkcjonuje (układy bez wymiennika ciepła/wilgoci).
28. Brak kontroli pulsoksymetrem i kapnografem u pacjenta wentylowanego na brzuchu.
29. Brak podłączenia zamkniętego systemu odsysania u pacjenta leżącego na brzuchu.
30. Brak przygotowanych reduktorów tlenowych (włącznie z wypełnieniem ich wodą), jako zabezpieczenie w razie awarii respiratora.
31. Niezłożony/niefunkcjonujący układ do odsysania.
32. Brak sterylnego roztworu NaCl do płukania dróg oddechowych pacjenta.
33. Nieprawidłowy przepływ tlenu w trakcie oddechu spontanicznego pacjenta.
34. Alarm maksymalnego ciśnienia wdechowego przekracza zlecony limit.


Linie dożylne (wlewy i pomiary; 10 punktów)
35. Brak zapisu dot. założenia kontaktu centralnego.
36. Brak zapisu założenia linii tętniczej.
37. Cewnik Swan-Ganza utrzymany dłużej niż 4 dni.
38. Kontakt centralny utrzymany powyżej 6 dni.
39. Cewnik dotętniczy utrzymany powyżej 6 dni.
40. Brak zabezpieczenia dostępu w obrębie linii tętniczej.
41. Brak zabezpieczenia dostępu w obrębie linii cewnika Swan-Ganza.
42. Brak zabezpieczenia dostępu w obrębie linii podłączonych do kontaktu centralnego.
43. Pusty pojemnik z płynem płuczącym linię tętniczą.
44. Niedostateczne ciśnienie w układzie płuczącym linię tętniczą.

Podaż płynów (5 punktów)
45. Brak bilansu płynów co 6 godz.
46. Podłączenie masy erytrocytarnej bez odnotowania numeru w dokumentacji.
47. Masa erytrocytarna nie została sprawdzona przez drugą pielęgniarkę.
48. Układ przepłukujący tętnicę nie został ujęty w bilansie płynów.
49. Brak odnotowania wszystkich infuzji w karcie pacjenta.

Rytm serca i ukł. krążenia (8 punktów)
50. Brak rutynowego ekg przy przyjęciu.
51. Odczyt ciśnienia z linii tętniczej niesprawdzony pomiarem sfimomanometrycznym przynajmniej 1x dz.
52. Brak zapisu pomiarów hemodynamicznych u pacjentów z cewnikiem Swan-Ganza.
53. Nieprawidłowe monitorowanie rytmu serca.
54. Wyłączony alarm dźwiękowy częstotliwości pracy serca.
55. Wyłączone alarmy dźwiękowe ciśnień.
56. Nieprawidłowo ustawione granice dla rytmu pracy serca i ciśnienia tętniczego.
57. Przetworniki ciśnienia umieszczone na nieprawidłowej wysokości.

Podaż leków. (10 punktów)
58. Nie podanie zleconego leku.
59. Niepodłączony lek w infuzji.
60. Niezgodność między zleconą z faktyczną prędkością wlewu leku.
61. Brak odnotowania podaży leku w infuzji na karcie.
62. Przygotowany lek dożylny niesprawdzony 2x lub nieoznaczony zgodnie z protokołem.
63. Brak ciągłego wlewu płuczącego przez linię z podażą leków krążeniowych.
64. Niewykorzystywane linie dożylne są niezabezpieczone.
65. Leki dożylne podłączone do niewłaściwego światła.
66. Infuzja leku przeznaczonego do wlewu na osobną linię jest prowadzona z innym lekiem.
67. Lek w infuzji przepłukiwany bolusami zamiast ciągłym wlewem płuczącym.

Żywienie dojelitowe (6 punktów)
68. Brak zapisu założenia zgłębnika do żywienia.
69. Brak zapisu zalegania żołądkowego podczas karmienia przez sondę.
70. Podanie mniej niż 75% objętości roztworu do żywienia jelitowego bez uzasadnionej przyczyny.
71. Przepłukiwanie sondy dodwunastniczej niezgodnie z instrukcjami.
72. Utrzymanie zgłębnika ponad dozwolony czas.
73. Pacjent ułożony płasko w trakcie żywienia jelitowego.

Pielęgnacja pacjenta (11 punktów)
74. Nieszczelny układ ssania opłucnowego.
75. Brak/niedostatecznie wypełniona pułapka wodna w układzie ssania opłucnowego.
76. Urządzenia inhalancyjne niemyte/nie sterylizowane zgodnie z protokołem.
77. Układ do zamkniętego odsysania nie wymieniany zgodnie z protokołem.
78. Układ respiratora nie wymieniany zgodnie z protokołem.
79. Układ infuzyjny do żywienia pozajelitowego nie zmieniany zgodnie z protokołem.
80. Opatrunek w obrębie wkłucia centralnego nie zmieniany zgodnie z protokołem
81. Opatrunek w obrębie wkłucia tętniczego nie zmieniany zgodnie z protokołem.
82. Linie tętnicze i dożylne nie zmieniane zgodnie z protokołem.
83. Standardowe linie infuzyjne nie zmieniane zgodnie z protokołem.
84. Opatrunki w obrębie miejsc kaniulacji nie zmieniane zgodnie z protokołem